FAQ

Daar er heel wat verschillende functies, ploegen, (werf-)cao’s e.d. bestaan in de bewaking is het moeilijk algemene vragen op te stellen. Heel wat info kunt u indien u lid bent van het ACV terugvinden in het boekje “loon- en arbeidsvoorwaarden pc317”. Indien u nog verdere vragen hebt contacteert u het beste een delegee of een kantoor van het ACV in uw regio.

Frequently Asked Questions - Arbeiders.

1) Hoeveel is de eindejaarspremie?
2) Wanneer is de datum van betaling van de eindejaarspremie?
3) Hoe vraag je de eindejaarspremie aan?
4) Hoeveel bedraagt het vakantiegeld?
5) Wie betaalt het vakantiegeld en wanneer te ontvangen?

1) De eindejaarspremie is 8,33% van het verdiende loon gedurende de periode van 01/10 van het vorige jaar tot 30/09 van het betreffende jaar. De eerste 30dagen ziekte worden automatisch gelijkgesteld; voor de volgende dagen moet een regularisatie aangevraagd worden aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking (Sociaal Fonds). Een toelage van minder dan 12,38euro wordt niet uitbetaald.
2) De premie wordt ten laatste eind december betaald door het Sociaal Fonds.
3) Begin december stuurt het Sociaal Fonds een aanvraagformulier naar je thuis. Dat formulier bestaat uit 3luiken. Luik1 waarop het rekeningnummer moet worden ingevuld en dat moet worden ondertekend en luik2 zijn bestemd voor de vakbond. Luik3 blijft in jou bezit ter info.
4) Het bruto vakantiegeld komt overeen met 15,38% van de bruto verloning die je gedurende het vorige kalenderjaar hebt verdiend. Het gaat om het loon aan 108%, eventueel vermeerderd met een fictief loon voor de gelijkgestelde dagen.
5) Het vakantiegeld wordt betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie voor Arbeiders. Het wordt in één keer betaald, ten vroegste op 2mei.

Frequently Asked Questions - Bedienden.

1) Hoeveel is de eindejaarspremie?
2) Wanneer is de datum van betaling van de eindejaarspremie?
3) Hoe is het vakantiegeld geregeld?

1) De eindejaarspremie is een volledige 13e maand naar rato van het aantal gepresteerde maanden van het lopend jaar en van de wettelijk gelijkgestelde dagen. Behalve om zwaarwichtige redenen, heeft de bediende die in de loop van het jaar de onderneming verlaat ingevolge vrijwillig ontslag of ontslag uit hoofde van de werkgever eveneens recht op een premie berekend pro rata van het aantal gepresteerde maanden tijdens het lopende jaar.
2) De premie wordt betaald in de loop van de maand december, voor de eindejaarsfeesten.
3) Op het ogenblik dat de bediende zijn vakantie neemt, betaalt de werkgever hem het volgende uit:
- De normale maandwedde;
- Een dubbel vakantiegeld, gelijk aan 1/12 van 92% van die normale maandwedde, vermenigvuldigd met het aantal effectief gewerkte of gelijkgestelde maanden tijdens het vakantiedienstjaar (als de bediende een heel jaar gewerkt heeft, bedraagt het dubbel vakantiegeld dus 92% van het maandloon). Sinds het vakantiejaar 2001 wordt dus ook voor de volledige 4e week dubbel vakantiegeld betaald.