Economische werkloosheid - In detail

Wat?

Als een onderneming tijdelijk niet in staat is om het gewoonlijke arbeidstempo te handhaven ten gevolge van economische factoren, dan kan de werkgever een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Binnen uw departement werd er een daling van de bewakingsactiviteiten vastgesteld. Om op koers te blijven tijdens deze periode, werd beslist om een periode van tijdelijke economische werkloosheid in te voeren.

Welke stappen moet ik volgen om mijn uitbetaling te ontvangen?

Aan het einde van de maand moet u volgende documenten bezorgen aan de RVA, hulpkas (HVW) of aan uw vakbond indien er effectieve dagen economische werkloosheid staan op uw loonfiche:

 • Controlekaart: volledig ingevuld wanneer u gewerkt hebt.
 • C3.2 Werknemer (een keer per jaar)

Wanneer word ik betaald?

Tijdens de nacht van de 2e op de 3de werkdag van de maand die volgt op de maand met EW, verstuurt ons werkgever de gegevens over de economische werkloosheid via elektronische weg rechtstreeks naar de sociale zekerheid. Deze gegevens zijn daarna consulteerbaar door je uitbetalingsinstelling (syndicaat, RVA) of hulpkas. De uitbetaling gebeurt niet noodzakelijk direct de dag na de doorsturing. Uw dossier moet eerst worden behandeld door één van de voornoemden, pas daarna kan u worden uitbetaald. Aan het einde van de maand ontvangt u dus geen documenten.


Toelichting bij de formulieren met betrekking tot economische werkloosheid

Controlekaart C3.2A
C3.2A voorbeeld

Uiterlijk op de eerste dag van uw werkloosheid ontvangt u van uw beheerder economische werkloosheid een certificaat van tijdelijke werkloosheid: het formulier C 3.2A of de controlekaart. Dit officiële document zal de basis vormen voor uw uiteindelijke uitbetaling door de RVA. Het is belangrijk dat u dit document zorgvuldig bewaart en correct invult.

Hoe Controlekaart C3.2A invullen?

Voor u een prestatie levert voor Securitas vult u rooster 1 in
1 prestatie maak het vakje van die dag voor de betrokken maand zwart
1 ziekte vul in het vakje van die dag de code Z in
1 verlofdag vul in het vakje van die dag de code V in
Opleiding, TA, Klein verlet, MO... vul in het vakje van die dag de code A in
1 prestatie voor een andere werkgever vul rooster 2 in

Wat als ik de controlekaart C3.2A verlies?

Elke controlekaart heeft een uniek nummer en er kan geen afschrift van gemaakt worden! Als u uw kaart verliest, kunt u terecht bij uw plaatselijk RVA-kantoor. Opgelet, u kunt slechts één keer om de 2 jaar een nieuwe controlekaart aanvragen.

Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid

Een elektronische aangifte WECH 2 wordt automatisch opgestuurd in bepaalde gevallen:

 • tijdens de eerste maand economische werkloosheid binnen de onderneming;
 • bij een economische werkloosheid na een onderbreking van minstens 36 maanden;
 • bij een verandering van tewerkstellingsbreuk (overgang naar deeltijds of tijdskrediet).

Beschikbaarheid tijdens de economische werkloosheid

Tijdens de periode van economische werkloosheid moet u ter beschikking blijven van de werkgever.
We verwijzen naar de regels met betrekking tot terugroeping tijdens economische werkloosheid zoals vastgelegd in onze sector:
"een werknemer in economische werkloosheid is contacteerbaar tussen 6 u. en 22 u. (niet contacteerbaar tussen 22 u. en 6 u.) en moet reageren binnen 2 uur vanaf de oproep ter bevestiging van de aangeboden prestatie. De aangeboden prestatie moet minimaal 12 uur na moment van oproep vallen (periode tussen 22 u. en 6 u. inbegrepen)." Zo niet zal de afwezigheid beschouwd worden als een ongewettigde afwezigheid."

Economische werkloosheid in combinatie met andere gebeurtenissen

A. ZIEKTE

Het ziekenfonds betaalt het gewaarborgd loon indien u ziek wordt tijdens de economische werkloosheid en dit op voorwaarde dat:

 • u de werkgever onmiddellijk telefonisch laten weten dat u ziek bent;
 • u binnen 48 uur een medisch attest bezorgt aan de werkgever;
 • u binnen 48 uur een medisch attest stuurt naar uw ziekenfonds.
Er zal een onbetaalde ziektedag gecodeerd worden op uw loonfiche.

B. BETAALD VERLOF

Als u betaald verlof aanvraagt, vervalt uw economische werkloosheid. U ontvangt voor die dag dus geen werkloosheidsuitkering. U kunt uiteraard ook niet opgeroepen worden. U moet deze dagen aanduiden met een V in rooster 1 van uw controlekaart.

C. EDUCATIEF VERLOF

Als u educatief verlof aanvraagt, vervalt uw economische werkloosheid. Deze dag wordt betaald door Securitas. U kunt niet opgeroepen worden. U moet deze dagen aanduiden met een A in rooster 1 van uw controlekaart.

D. KLEIN VERLET

Voor u een prestatie levert voor Securitas vult u rooster 1 in
Vooraf bekend klein verlet recht op 1 dag klein verlet betaald door Securitas.
Vooraf niet bekend klein verlet geen uitkering(*)
(*) Als de opschorting wegens klein verlet samenvalt met een opschorting wegens een reeds aangevangen economische/tijdelijke werkloosheid, dan heeft de werknemer geen recht op een gewaarborgd loon in het kader van het klein verlet noch in het kader van de economische werkloosheid, omdat deze dag niet langer voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden voor beide gevallen.

Goed om te weten!

 • Als u opgeroepen wordt, bent u die dag niet langer economisch werkloos en ontvangt u uw normale loon.
 • Economische werkloosheid is NIET wisselbaar met een andere werknemer.
 • Als je in de loop van de maand toch voldoende prestaties toegekend wordt, is de economische werkloosheid niet langer noodzakelijk. In dat geval zal de werkgever uw volledige loon uitbetalen.
 • De werknemer moet eerst zijn dagen inhaalrust uitputten vooraleer hij tijdelijk werkloos kan worden gesteld wegens economische oorzaken.

Vragen?

Als u toch nog vragen hebt, neem gerust contact op met ons via het contactformulier.