Nieuws

NL Nieuws | FR Nouvelles

User image Nikolay Deyanov
23-12-2023

Over de auteur: Webmaster ACV-CSC Securitas. SD Noord-West / OR .

Protocol akkoord PC317 . 2023-2024

1. Verhoging anciënniteitspremie en vergoeding honden
Vanaf 1 januari 2024 worden volgende vergoedingen vermeld in de artikelen 4, § 7, alinea 1 (prestaties met hond) en 4 § 5 (anciënniteit), 8 § 9 van de “CAO betreffende lonen, premies, vergoedingen en indexering” verhoogd met 10%.


2.Mobiliteit
A-typische uurroosters
vanaf 1 januari 2024 zullen de woon- werkverplaatsingen in het kader van prestaties waarvan het begin of het einde zich situeert na 22:00 en voor 06:00 vergoed worden als sociaal abonnement ten belope van 150% in plaats van de gebruikelijke 120%.
Lange afstanden
vanaf 1 februari 2024 zullen de km’s boven de 60 km (enkele reis) vergoed worden als sociaal abonnement ten belope van € 0,30 per kilometer (enkele reis). De tabel van de CAO inzake sociaal abonnement zal worden aangepast. Het bedrag gelinkt aan de kilometers boven de 60 km (€ 0,30) zal tweejaarlijks aangepast worden aan de prijsstijging van de treinkaart van het desbetreffend jaar en dit voor het eerst op 1 februari 2026.
Oprichting werkgroep
Partijen erkennen de noodzaak om een werkgroep op te richten om een brede discussie te hebben inzake mobiliteit. Mogelijke onderwerpen te bespreken binnen deze werkgroep zijn: al dan niet terugbetaling van parkeerkosten, moeilijk bereikbare werven, het onevenwicht tussen de lengte van de prestatie en de afstand, lage emissiezones en het gebruik van alternatieve vervoermiddelen voor de wagen. Partijen engageren zich om deze werkgroep volgens een vaste kalender aan te vatten.


3.Work life balance
Vrij weekend
De definitie inzake “vrij weekend” wordt aangepast en zal vanaf 1 januari 2024 als volgt zijn: “een ononderbroken periode van vrijdag 20 uur tot maandag 6 uur”.
Aantal planning wijzigingen:
Wat volgt heeft enkel betrekking op de werknemers die werken met een maandplanning.
Indien in de loop van de maand (volgend op de uitgifte van de maandplanning) zich planningswijzigingen voordoen zal vanaf 1 januari 2024 en vanaf de vierde wijziging in dezelfde maand de werknemer een premie ontvangen voor de gewijzigde/nieuwe prestatie ten belope van €0,5707/u (bedrag onderhevig aan indexatie).
Worden niet als planningswijziging beschouwd en worden niet meegeteld bij het bepalen van het aantal planningswijzigingen per maand:
- planningswijziging op vraag van de werknemer
- planningswijziging waarbij de geplande prestatie 2u of minder wijzigt
- bijzondere regimes: oproepen buiten planning binnen de 48u, wijziging tijdens EW, flex pool
Voor wat betreft de brand- en veiligheidswachten en waarde transporteurs hebben partijen het voornemen om samen aan tafel te gaan en te trachten tot een oplossing te komen inzake planning van prestaties en dit tegen 30 juni 2024.


4. Penibiliteitsfonds
Partijen komen overeen om over te gaan tot de oprichting van een penibiliteitsfonds vanaf 1 januari 2024. De financiering ervan zal ingevuld worden door de leden van de raad van bestuur van het sociaal fonds.


5. Economische werkloosheid
De sectorale bijdrage inzake economische werkloosheid zal verhoogd worden vanaf 1 januari 2024 van € 11,25 naar € 12,50 per dag. De overige principes blijven ongewijzigd.


6.Syndicale premie
De hoogte van het bedrag van de syndicale premie zal vanaf 1 januari 2024 automatisch de evolutie van het maximaal plafond volgen.


7. Harmonisering arbeiders – bedienden
Het verschil inzake het recht op een anciënniteitsverlofdag tussen arbeiders en bedienden zal vanaf 1 januari 2024 weggewerkt worden. Dit betekent dat voortaan arbeiders ook na 5 jaar sector anciënniteit recht zullen hebben op een anciënniteitsverlofdag. Vanaf 1 januari 2024 zullen arbeiders en bedienden dus ongeacht hun statuut aanspraak kunnen maken op hetzelfde aantal
anciënniteitsverlofdagen wanneer zij over dezelfde anciënniteit beschikken. Het maximaal aantal anciënniteitsverlofdagen blijft dus op 6 in geval van een anciënniteit van 30 jaar of meer.


8. Eindeloopbaan
De bestaande CAO’s inzake SWT en inzake landingsbanen zullen verlengd worden.


9. Clausule sociale vrede
De werknemersorganisaties verbinden er zich toe voor de periode die betrekking heeft op dit protocol, de sociale vrede te bewaren.