De Overlegorganen

Je afgevaardigden vertegenwoordigen je in drie overlegorganen met de bedrijfsleiding. Bij de voorstelling van de delegees kun je zien wie in welk(e) org(a)an(en) zetelt.
Van ieder van onderstaande delegaties wordt een verslag gemaakt. Die kunnen jullie op https://myhr.securitas.be/ terugvinden. Het is in jullie belang om die verslagen maandelijks te lezen! Tenminste de verslagen van uw regio. Daarin zal de werkgever informeren over komende veranderingen of wordt er een bepaalde problematiek besproken. Durf vragen te stellen en informeer ons bij onregelmatigheden.

De Syndicale Delegatie

wordt per zone georganiseerd. De afgevaardigden komen samen op een vooraf afgesproken locatie samen met de Area Manager en telkens 1 Branch Manager van de zone. Men controleert de planningen van die zone op CAO inbreuken en volgt nauw de evolutie ervan. De werkgever moet die steeds goed argumenteren. Daarnaast worden individuele of collectieve problemen als agendapunten aangekaart en wordt er samen met de werkgever naar een oplossing gezocht. De punten komen van jullie ongeacht of er een afgevaardigde op uw post is. Daarom een warme oproep om vragen te stellen en onregelmatigheden te melden!

Het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

is een overlegorgaan op ondernemingsvlak, paritair samengesteld uit werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers. Het Comité PB heeft als algemene opdracht om op een actieve manier bij te dragen tot de verbetering van het welzijn van de werknemers op het werk. Welzijn op het werk omvat zowel de veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting (stress, pesterijen), de hygiëne van de werkplek, de ergonomie en verfraaiing van de werkruimte, de maatregelen die door de onderneming genomen worden voor wat betreft het milieu, de bescherming van de werknemers tegen pesten, seksuele intimidatie en geweld op het werk... Het CPBW moet erover waken dat het beleid inzake welzijn dat toegepast wordt binnen de onderneming rekening houdt met de behoeften en risico's van iedereen.

De ondernemingsraad (OR)

is een overlegorgaan op ondernemingsvlak. Hij wordt paritair samengesteld. Dit wil zeggen dat hij bestaat uit evenveel werkgevers- als werknemersafgevaardigden. De OR moet worden betrokken bij het sociaal, economisch en financieel beleid van de onderneming. Deze algemene bevoegdheid omvat vele terreinen: het personeelsbeleid, de arbeidsorganisatie, de financiële toestand en de economische situatie van de onderneming, de arbeidsvoorwaarden, de nieuwe technologieën. De OR beslist o.a. over het arbeidsreglement, de data van de jaarlijkse vakantie en de arbeidsuren. Daarnaast krijgt hij informatie over de sociale gegevens van de ondernemingen (tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden, enz.) maar ook over alle elementen van de context die deze gegevens kunnen beïnvloeden, onder meer de « economische en financiële informatie » betreffende de structuur en de werking van de onderneming, de economische en sociale vooruitzichten, enz...