Wist je dat...

Hieronder bieden wij kort antwoord op de meest gestelde vragen:

PC 317 - 2022

CAO - overtredingen: Waarom moet ik mijn goedkeuring geven?

1 keer per maand worden de planningen gecontroleerd door de afgevaardigden in uw zone. Bij iedere inbreuk op de gemaakte CAO afspraken wordt er uitleg gevraagd bij de werkgever. Indien de agent akkoord gegaan is met de gemaakte inbreuk wordt die aanvaard, anders wordt dit aangehaald bij de desbetreffende leidinggevende. De bedoeling is om globaal zo weinig mogelijk CAO overtredingen te hebben.

Max. uren per week

Max 48 uur per week.
- Minimale rustperiode van 36u na een gewerkt blok van 48u of na 6 gewerkte dagen. Minimale rustperiode van 48u na een blok van 6 gewerkte dagen van 8 uur

Max. dagen per week

Max 6 werkdagen per week.
Enkel met uw toestemming mag men hiervan afwijken.

Max. uren per maand

De werkgever mag je initieël tot aan 175u inplannen.
Voor ieder uur daarboven moet men uw toestemming vragen. Zie onze rubriek Planningsregels voor meer informatie.

Economische werkloosheid

Die kan enkel ingepland worden in de initiële planning. Deze kan achteraf gewijzigd worden in de loop van de maand door bijkomende prestaties waardoor de EW vermindert.
Gemaakte afspraken zijn:
- Agent is tussen 06u en 22u bereikbaar.
- Agent reageert binnen de 2 uur.
- Agent presteert de aangeboden prestaties, indien niet zal dit als onwettige afwezigheid beschouwd worden. Klik hier voor meer info


Contractuele uren per maand

Probeer onze calculator. Via deze link krijg je een overzicht.

Mag ik ...

Shiften weigeren

Indien je aan jouw 'Contractuele uren' komt, je hebt geen 'minuren' en je hebt jouw initiële planning ontvangen, dan mag je iedere bijkomende shift weigeren. Raadpleeg een afgevaardigde bij onduidelijkheden hieromtrent.

Extra shiften bijnemen

Je bent vrij om zoveel shiften bij te nemen als je maar wil. Denk wel aan uw gezondheid en belastingen. Soms is minder meer.

Een andere post - Muteren

Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging kan je steeds muteren binnen het bedrijf. Bewaking varieert, iedere post heeft zijn eigen workflow en soms zelfs betere extralegale voordelen en doorgroeimogelijkheden.

De procedure die je moet volgen is ook heel simpel:

  • Vind een openstaande vacature op jobs.securitas.be.
  • Solliciteer door op de knop “Soliciteer Nu” te drukken.
  • Dienst rekrutering zal nagaan of uw profiel voldoet aan de vereisten en terugkoppelen met feedback.
  • Eens goedgekeurd heeft uw manager 3 maand de tijd om de mutatie te finaliseren.
Jouw directe leidinggevende hoeft hiervan niet op de hoogte te zijn, noch op eender welke manier de procedure belemmeren. Is dit wel het geval? Contacteer ons gerust.

Vrije weekends

Alle fulltime arbeiders en operationele bedienden hebben recht op 22 vrije weekends buiten de jaarlijkse vakantie.
Ofwel het recht om na 26 gewerkte weekends weekendprestaties te weigeren. Weekend = Van Vrijdag 20u tot Maandag 06u

Zorgen voor een ziek familie- gezinslid

Ja. Een gezinslid is elke persoon die samenwoont met de werknemer. Een familielid is elk familielid tot de tweede graad, ook aangetrouwd: bijvoorbeeld ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, (schoon)broers en (schoon)zussen, schoonouders, ... De behandelende arts dient een attest op te stellen dat de verzorging door de werknemer nodig is voor de zieke. De werknemer heeft recht op maximaal 12 maanden (volledige onderbreking) of 24 maanden (halftijds of 1/5-vermindering).

Heb ik recht op ...

OFF dagen

Je kan steeds 2 OFF dagen aanvragen. Vraag die wel tijdig bij uw leidinggevende aan. Let op: Momenteel zijn er geen algemene afspraken hieromtrent gemaakt. Het kan dus per post verschillen.

Deconnectie

Ja. Als je aan uw contractuele uren komt en geen stand-by premie geniet ben je niet verplicht om oproepen van uw werkgever te beantwoorden.
Om de goede werking op uw post te garanderen is het wel collegiaal om rekening te houden met het coveren van shiften van zieke collega's.

Oproeppremie (extra shift binnen de 48u)

Ja. Inspringen bij nood gebeurt op vrijwillige basis indien je aan uw contractuele uren komt en geen minuren hebt.
In geval van effectieve prestatie krijg je een premie (zie Lonen en Premies rubriek voor bedragen). Bedrag is gekoppeld aan de index.

Maaltijdcheques

Maaltijdcheques worden enkel toegekend voor de effectief gepresteerde uren (sinds 1 juli 2016).

Operationelen (arbeiders en bedienden): 4,19€ (3,10€ patronale bijdrage en 1,09€ werknemersbijdrage)

Administratieven: 4,46€ (3,37€ patronale bijdrage en 1,09€ werknemersbijdrage).

Waardentransport: 8€ (6,91€ patronale bijdrage en 1,09€ werknemersbijdrage).

Ecocheques

Enkel waardetransport werknemers hebben sinds 2019 jaarlijks recht op € 150 ecocheques.

Rechtsbijstand

Ja. De werkgever beschikt over een raadsman die je zal adviseren en bijstaan in geval van een incident. Daarnaast mag je ook beroep doen op de rechtsbijstand van de vakbond. Een extra advies kan nooit kwaad, het is GRATIS.

Ouderschapsverlof

De werknemer kan voor de opvoeding van een kind tot 12 jaar zijn prestaties gedurende 4 maanden volledig onderbreken, 8 maanden halftijds of 20 maanden met 1/5 onderbreken. Andere mogelijkheden zijn ook mogelijk.
Het ouderschapsverlof moet beginnen voor de 12e verjaardag van het kind, maar kan eventueel daarna nog doorlopen.

Verlof als ex- student of werkzoekende

Werknemers die net beginnen werken of een activiteit hervatten, hebben een onvolledig verlofpotje. Dit is niet in overeenstemming met het Europees recht. Vandaar dat sinds 2012 het systeem van aanvullende vakantie (of Europees verlof) bestaat.
Daarnaast bestaat ook jeugdvakantie die via de RVA aan te vragen is. Contacteer een afgevaardigde voor meer info en ondersteuning.

Klokkenluiders

Wat?

Het wetsontwerp dat de Europese klokkenluidersrichtlijn omzet in Belgische wetgeving voor privébedrijven werd op 15 december 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De regeling treedt twee maanden na de dag van bekendmaking – dus op 15 februari 2023 – in werking. Door de nieuwe regelgeving zijn klokkenluiders voortaan beschermd tegen ontslag. Ondernemingen vanaf 250 werknemers moeten een intern meldingskanaal opzetten. Ook voor de publieke sector werd de Europese klokkenluidersrichtlijn omgezet in wetgeving.

Wie?

Klokkenluiders zijn personen die bepaalde inbreuken melden. Deze melding kan zowel intern, binnen de onderneming, als extern gebeuren. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om een melding aan de bevoegde autoriteiten of het doorgeven van inbreuken aan de pers. Enkel de melding van inbreuken op welbepaalde domeinen wordt beschermd. Het gaat om inbreuken op de wetgeving inzake overheidsopdrachten, financiële diensten (bijv. witwassen), productveiligheid, veiligheid van het vervoer, milieubescherming en nucleaire veiligheid, dierenwelzijn en volksgezondheid, consumenten- en privacybescherming en inbreuken op de Europese interne markt. Daarnaast wordt ook de melding van sociale en fiscale fraude beschermd.

Verplicht intern meldingskanaal

Grote bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten vanaf februari 2023 een verplicht intern meldingskanaal opzetten. Bedrijven tussen 50 en 250 werknemers moeten dit ook, maar hebben hiervoor nog de tijd tot december 2023. Deze interne meldingskanalen moeten ervoor zorgen dat het melden van een inbreuk ernstig wordt genomen binnen de onderneming. Het is dus belangrijk dat het kanaal dusdanig wordt opgezet dat meldingen snel terechtkomen bij de verantwoordelijken van de onderneming. Tenzij de melding anoniem gebeurde, moet de melder binnen de 3 maanden na de melding hierover feedback ontvangen. De meldingskanalen moeten in de ondernemingen worden opgezet met inachtneming van het sociaal overleg op ondernemingsvlak. Dring er daarbij op aan dat meldingen die betrekking hebben op de bevoegdheid van het overlegorgaan verder worden opgevolgd binnen het betrokken overlegorgaan (bijvoorbeeld door het Comité PB voor zaken die betrekking hebben op de veiligheid op de werkvloer). De naam van de melder mag daarbij niet bekend gemaakt worden. Noch binnen het overlegorgaan, noch daarbuiten.

Sociaal overleg

Ook al valt er niet meteen een stortvloed aan meldingen door klokkenluiders te verwachten, het is belangrijk erover te waken dat er geen parallel circuit ontstaat waarbij bepaalde problemen aangekaart worden binnen de onderneming los van het sociaal overleg. Het opnemen van gemelde problemen binnen het sociaal overleg kan ook voor een betere opvolging van de gemelde problemen zorgen. De wet voorziet expliciet dat elke werknemer het recht heeft om een werknemersvertegenwoordiger of een vakbond te raadplegen vooraleer een melding te doen.

Externe en openbare melding

Niet enkel de persoon die een dergelijke interne melding doet wordt voortaan beschermd als klokkenluider. De wet voorziet ook de oprichting van een extern meldingskanaal, een overheidsinstantie die de meldingen dan verder zal opvolgen. Daarnaast is ook een openbare melding mogelijk, bijvoorbeeld op de sociale media of in de pers. Normaliter gebeurt een melding best eerst aan het interne of externe meldingskanaal, maar in urgente gevallen kan een melding meteen openbaar gebeuren.

Ontslagbescherming

De wet verbiedt represailles van welke aard ook tegen een klokkenluider, al leert de praktijk dat de kans op ontslag toch niet gering is. Een werknemer die toch represailles ondervindt als gevolg van een melding die gebeurde in overeenstemming met de regels van de wet, heeft recht op een schadevergoeding tussen 18 en 26 weken.

Hoe een melding maken

Via deze link.

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Raadpleeg onze brochure hier: PC317 VERSIE 2023