Videozone

Verzameling interessante video's

Verlof om dringende redenen

PC317 - 10 dagen

CONCEPT - voorbeeld EVOCAAT

De werknemers in de privésector hebben recht op 10 dagen afwezigheid per jaar, zonder loon, voor dwingende redenen, vooral (maar niet uitsluitend) van familiale aard. Onder dwingende reden wordt verstaan “elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt”. Zijn onder meer onder die definitie te rangschikken: ziekte, ongeval of hospitalisatie overkomen aan een met de werknemer onder hetzelfde dak wonend persoon; ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer. Om dit recht uit te oefenen, moet de werknemer: - zijn werkgever indien mogelijk vooraf verwittigen - op verzoek van de werkgever, het bestaan van de ingeroepen redenen bewijzen. Verlof wegens dwingende redenen wordt met arbeid gelijkgesteld voor de bij cao bepaalde voordelen (eindejaarspremie,...) en voor de sociale zekerheid. Het wordt echter niet gelijkgesteld inzake jaarlijks verlof